Thursday, August 13, 2009

ದಾರಿ (ಅವಕಾಶ)

ದಾರಿ ದಾರಿ ಹೋದವಲ್ಲ ಜಾರಿ,
ಕಾಲದ ತೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ,
ಕೊಂಕು ನಗೆಯ ಬೀರಿ.
ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಸೆಯಲಿ ಜಾರಿ,
ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಸಂತೆಯಲಿ ಮಾರಿ,
ಆಯ್ದುಕೊಳದಾದೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ.
ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಪಡೆದ ಆಸೆ ಜಾರಿ,
ಅವಿವೇಕದ ಸಂಘ ಸೇರಿ,
ಹಿಂತಿರುಗದಂತೆ ಹೋದವಲ್ಲ ಜಾರಿ.
ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಆಸೆ ಜಾರಿ,
ಬಿದ್ದು ಸೇರಿತಲ್ಲ ಮೋರಿ,
ಉಳಿದುದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಪೇಚು ಮಾರಿ.

No comments:

Post a Comment